Mga Awitin sa Panahón ng 40-Araw (Kuwaresma)


Pagdatíng | Pagsilang | 40-Araw | 3-Araw (Triduum) | Muling Pagkabuhay | 50-Araw (Pentekostes) | Karaniwang Panahón | Birheng Maria
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1220 Akó ang Buhay Batay sa Juan 6: 35-58, 11: 25-27 Suzanne Toolan, RSM Hosanna
1221 Alagad Batay sa 1 Corinto 11: 24-25 Vic dela Rosa . . .
1217 Alay Kapuwâ Rolando S. Tinio Eduardo P. Hontiveros SJ Mga Awiting Pansamba p. 80 & Alay Kapwa: Huwag Limutin
1222 Alay sa Kapuwâ Simplicio C. Esteban, NDV Simplicio C. Esteban Papuri Sa Diyós, p. 12; Magsiawit sa Panginoón, p. 87-88
1223 Aleluya! Luwalhati sa Diyós Danilo B. Isidro SJ Nemesio S. Que SJ . . .
1225 Ama Kong Mahal, Ang Batay sa Salmo 27 Arnel Aquino SJ . . .
1224 Ama, Kaawaan Akó Batay sa Salmo 51; Danilo B. Isidro SJ Fruto Ramirez SJ Papuri sa Diyós; p. 14
1230 Anima Christi Jandi Arboleda Hindi Kita Malilimutan
1235 Antipona, Salmo 23 (24) & Luwalhati sa Ama Sakramentario Eduardo G. Parungao . . .
1236 Ave Verum Papa Inocente VI; Salin sa Filipino ni E.C. Marfori Canto Gregoriano, Moda VI . . .
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1237 Awit kay Kristong Hari Sakramentario Eduardo G. Parungao . . .
1238 Awit ng Pagbubunyi Jessica Maglunob, ACT Jessica Maglunob, ACT Magsaya, Magalak; Songs of Joy
1226 Biyaya ng Diyós, Ang Lorenzo A. Judan Eduardo P. Hontiveros SJ Mga Awiting Pansamba ; p. 64
1245 Buhay Siyá Rey Domingo Rey Domingo Magsaya, Magalak; Songs of Joy
1246 Bukal ng Buhay Salin ng Vidi Aquam Aklát ng Pagmimisa sa Roma Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri’t Pasasalamat ; p. 34
1247 Buksan ang Aming Puso Rolando S. Tinio Eduardo P. Hontiveros SJ Mga Awiting Pansamba, p. 81; Purihi’t Pasalamatan
1248 Crucem Tuam Jacques Berthier Taize
1249 Crux Fidelis Salin ng Crux Fidelis; Sakramentario Eduardo G. Parungao . . .
1250 Dakilang Pag-ibig Salin ng Ubi Caritas et Amor isinalin ni Crispulo B. Pangilinan Eduardo P. Hontiveros SJ Mga Awiting Pansamba p. 67 & Purihi’t Pasalamatan p. 65
1251 Dunong ng Puso Batay sa Salmo 51; Noel Jose C. Labendia Marius C. Villaroman; Tinig San Jose, p. 13
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1227 Espiritu ng Panginoón, Ang Teofilo Vinteres, CSsR Organists, Guitarists & Singers
1239 Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9 Damaso A. Panganiban . . .
1240 Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9 Ferdinand M. Bautista . . .
1244 Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9 Rey Amante . . .
1242 Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9 Nicolas M. Sengson, SVD Pagkabuhay
1361 Filipos 2: 8-9 Filipos 2: 8-9 Victor Eclar Romero
1260 Hangarin ng Puso Ko Salmo 1 Arnel Aquino SJ Best of Himig Heswita
1261 Hesukristo, ’Yong Pakinggan Salin ng O Redemptor; Aklát ng Pagmimisa sa Roma . . .
1262 Hesús na Aking Kapatid Eduardo P. Hontiveros SJ Mga Awiting Pansamba ; p. 69, Magsiawit sa Panginoón p. 81, ; & Purihi’t Pasalamatan
1263 Hesús na Hain ng Diyós Rolando S. Tinio Eduardo P. Hontiveros SJ Mga Awiting Pansamba ; p. 112
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1264 Hesús ng Aking Buhay Arnel Aquino SJ Arnel Aquino SJ Best of Himig Heswita
1021 Hesus, Tandaan Ako Victor Eclar Romero Jacques Berthier Taize
1265 Hindi Kita Malilimutan Isaiah Manuel V. Francisco SJ Papuri’t Pasasalamat; p. 60-61; Magsiawit sa Panginoón p. 20-27; Hindi Kita Malilimutan
1533 Hosanna sa Anak ni David Eduardo G. Parungao
1266 Humayo Tayo Crispulo B. Pangilinan Eduardo P. Hontiveros SJ Mga Awiting Pansamba
1267 Humayo’t Ihayag Johnny C. Go SJ & Marcos Louie D. Catalan SJ Manuel V. Francisco SJ Best of Bukas Palad & Tinapay ng Buhay Volume 1
1030 Huwág kang Mangambá Onofre R. Pagsanghan, batay sa Isaias 43 Manuel V. Francisco SJ Tinapay ng Buhay 1
1269 Isang Bagong Utos Juan 13: 34 Simeon R. Reginio Himnal ng Sambayanang Kristiyano ; (Ikalawang Aklat); p. 28
1270 Isang Bansa Tim Ofrasio SJ & Eduardo P. Hontiveros SJ . . .
1271 Isang Pagkain, Isang Katawan, Isang Bayan Batay sa Panalangin para sa 1987 Pambansang Taon ng Eukaristiya Lucio D. San Pedro Organists, Guitarists & Singers
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1272 Isang Pananampalataya Koro batay sa Efeso 4:4-6; Avelino G. Santos Eduardo P. Hontiveros SJ Mga Awiting Pansamba, p. 43
1275 Itó Ang Bagong Araw Danilo B. Isidro SJ Fruto Ramirez SJ Papuri sa Diyós p. 20-21
1273 Ito ang Aking Katawan Batay sa 1 Corinto 11: 24-26 Danilo B. Isidro SJ Fruto Ramirez SJ Papuri sa Diyós p. 52-53
1274 Ito ang Aking Katawan Batay sa 1 Corinto 11: 24-26; Salin ng Kini Maong Akóng Lawas Rodolfo Villanueva San Carlos Seminary Songbook
1276 Kaibigan, Kapanalig Batay sa Juan 13: 12-17; Tim Ofrasio SJ Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri sa Diyós p. 49- 51 Purihi’t Pasalamatan p. 70; Organists, Guitarists & Singers
1277 Kaisaha’t Pagkakaisa Tim Ofrasio SJ Eduardo P. Hontiveros SJ Himig Heswita 2
1278 Kalbaryo, Sagisag ng Lumbay Vicente Mar Aguila Eliseo M. Pajaro ECP Hymnal
1279 Krus na Banal; Salin ng Crux Fidelis; Sakramentario Simeon R. Reginio . . .
1281 Krus ng Ating Kaligtasan Aklát ng Pagmimisa sa Roma; (Galacia 6: 14) Julius Sanggalang . . .
1282 Kung ‘Yong Nanaisin Manuel V. Francisco SJ Manuel V. Francisco SJ Hindi Kita Malilimutan & Tinapay ng Buhay 2
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1283 Lahát Tayo ay Magpuri sa Banal na Misteryo Aklát ng Pagmimisa Sa Roma ; Federation of Tagalog Liturgical Commissions . . .
1284 Likhain Mong Muli Albert E. Alejo SJ Eduardo P. Hontiveros SJ; Manuel V. Francisco SJ Papuri’t Pasasalamat; Hindi Kita Malilimutan, Himig Heswita 2 & The Best of Himig Heswita
1285 Liwanag ng Aming Puso Luis Antonio G. Tagle, D.D. Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri sa Diyós, Magsiawit sa Panginoón & Purihi’t Pasalamatan; Organists, Gutarists & Singers
1287 Luwalhati, Papuri’t Parangal Sakramentario Eduardo G. Parungao . . .
1288 Mabuhay! Aleluya Batay sa Salmo 116; Angel Mariano Eduardo P. Hontiveros SJ . . .
1289 Magalak Tayong Lahát Juan 20: 19 Ferdinand M. Bautista; . . .
1290 Maging Akin Muli Arnel Aquino SJ Arnel Aquino SJ O Bayan ng Diyós
1291 Magpalakpakan Kayóng Mga Bansa Salmo 46: 2-9 Simeon R. Reginio . . .
1292 Magsaya, Magalak Elsie Coronacion Elsie Coronacion Magsaya, Magalak; Songs of Joy
1293 Magsiawit sa Panginoón Batay sa Salmo 96; Danilo B. Isidro SJ Nemesio S. Que SJ Papuri sa Diyós; p.
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1294 Manahan Ka Evelina Ramirez Evelina Ramirez Magsaya, Magalak; Songs of Joy
1011 Mangingisdâ ng Tao Victor Eclar Romero Cesareo Gabarain Magsimba Hymnal
1423 Masunuring Kristo Hesus (Christus Factus Est Obediens) Victor Eclar Romero Victor Eclar Romero
1295 Mga Hinanakit Aklát ng Pagmimisa sa Roma Damaso A. Panganiban . . .
1296 Mga Hinanakit Eduardo G. Parungao . . .
1297 Mga Hinanakit Hango sa Sakramentario Simeon R. Reginio . . .
1298 Minamahal Mo ang Lahát Simeon R. Reginio Simeon R. Reginio Himnal ng Sambayanang Kristiyano; (Ikalawang Aklat); p. 35
1299 Muli Akóng Nabuhay Batay sa Salmo 138:18, 5-6; Sakramentario Simeon R. Reginio Himnal ng Sambayanag Kristiyano (Unang Aklat); p. 189
1300 Muling Nabuhay ang Panginoón Simeon R. Reginio; Simeon R. Reginio Himnal ng Sambayanag Kristiyano ; (Ikalawang Aklat); p. 42
1301 Nabuhay Siyá Eduardo P. Hontiveros SJ Eduardo P. Hontiveros SJ Himig Heswita 2
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1302 Nabuhay, Aleluya Rey Amante Rey Amante . . .
1303 Nakita Ko ang Tubig Salin ng Vidi Aquam Aklát ng Pagmimisa sa Roma Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri’t Pasasalamat ; p. 4-5
1304 Nang Buo Kong Buhay Koro: batay sa Marcos 12: 28-30 ; Albert E. Alejo SJ Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri’t Pasasalamat ; Organists, Guitarists & Singers
1305 Naroon sa Rosas ang Mahal N’yang Dugo Salin ng I See His Blood upon the Rose ni Joseph Mary Plunkett isinalin ni Albert E. Alejo SJ Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri’t Pasasalamat; p. 100-101
1306 O Mapalad Krus na Banal Salin ng Crux Fidelis; Aklát ng Pagmimisa sa Roma Sa Himig ng Pange Lingua ; isinaayos Damaso A. Panganiban . . .
1307 Opertorio (Ubi Caritas) Salin ng Ubi Caritas et Amor Sakramentario Eduardo G. Parungao Arch Manila
1308 Osana ang aming Awit Aklát ng Pagmimisa sa Roma; Ferdinand M. Bautista; . . .
1309 Osana sa Anak ng Diyós Sakramentario; Marcos 11: 9-10 Simeon R. Reginio Himnal ng Sambayanang Kristiyano ; (Ikalawang Aklat) p. 41
1310 Osana sa Anak ni David Sakramentario; Marcos 11: 9-10 Eduardo G. Parungao . . .
1311 Pag-aalay Crispulo B. Pangilinan Eduardo P. Hontiveros SJ Mga Awiting Pangsamba ; p. 57
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1312 Pagbabalik batay sa Hosea 11: 1-2, 8-9 & Talinghaga ng Mapagmahal na Ama; Ronnie Alcaraz Manuel V. Francisco SJ Hindi Kita Malilimutan
1313 Pagbabalik-loob Tim Ofrasio SJ Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri’t Pasasalamat ; p. 36
1314 Pagbabalik-loob Fernando L. Macalinao Eduardo P. Hontiveros SJ Mga Awiting Pansamba ; p. 50
1315 Paghuhugas ng Paa Juan 13: 4, Juan 13: 6, 7 at 8, Juan 13: 14, Juan 13: 35, Juan 13: 34 at 1 Corinto 13: Eduardo G. Parungao . . .
1316 Pag-ibig Ko Charlie G. Cenzon SJ Charlie G. Cenzon SJ Hindi Kita Malilimutan
1317 Pag-ibig Mo, Ama Fernando L. Macalinao SJ Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri sa Diyós p. 62, Magsiawit sa Panginoón ; p. 67; Organists, Gutarists & Singers
1318 Pag-ibig na Tunay Salin ng Ubi Caritas et Amor mula sa Aklát ng Pagmimisa sa Roma Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri’t Pasasalamat p. 68-69
1319 Pag-ibig, Patawad Batay sa Salmo 51 EG Valcos Magsiawit sa Panginoón ; p. 45
1320 Pagkakaibigan Batay sa Juan 13: 12-17 Charlie G. Cenzon SJ Hangad p. 53
1321 Pagkatao Eduardo P. Hontiveros SJ Eduardo P. Hontiveros SJ Himig Heswita 2
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1322 Pagpaparangal sa Krus na Banal Aklát ng Pagmimisa sa Roma Damaso A. Panganiban . . .
1323 Pambungad na Awit Sakrametario ; Pahayag 1:6 Eduardo P. Hontiveros SJ . . .
1324 Pananagutan Eduardo P. Hontiveros SJ Eduardo P. Hontiveros SJ Mga Awiting Pansamba p. 53-54, Alay Kapwa: Huwag Limutin, Purihi’t Pasalamatan
1325 Pananalig Silvino L. Borres Jr. SJ Silvino Borres Jr SJ, Baltazar, Manuel V. Francisco SJ Hindi Kita Malilimutan
1326 Pange Lingua Alejandro Consolacion II . . .
1327 Panginoón Akó’y Dinggin Aklát ng Pagmimisa sa Roma; (Salmo 55: 17-20, 23; 103:2-3) Ferdinand M. Bautista; . . .
1328 Panginoón ng Aming Buhay Francisco Avendano Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri sa Diyós p. 82
1329 Panginoón, Aking Tanglaw Batay sa Salmo 27 Fruto Ramirez SJ . . .
1330 Panginoón, Patawad ang Iyong Bayan Aklát ng Pagmimisa sa Roma Ferdinand M. Bautista . . .
1331 Papuri sa Espiritu Ma. Angelina Sanchez, RGS Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri’t Pasasalamat
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1332 Patawad Po Salmo 51: 3, 79: 9; Baruch 3: 5 & Joel 3: 13 Rey Amante . . .
1333 Pinapawi Mo Ang Tao Batay sa Salmo 90 Simeon R. Reginio Himnal ng Sambayanang Kristiyano; (Ikalawang Aklat) p. 36
1334 Pintig ng Puso Ko Luis Antonio G. Tagle, DD Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri’t Pasasalamat; p. 69-71 & Purihi’t Pasalamatan
1335 Purihin at Ipagdangal Aklát ng Pagmimisa sa Roma; Pahayag 1: 6; Mateo 20: 28; Juan 15: 16 Ferdinand M. Bautista; . . .
1336 Sa Dapit-Hapon Bienvenida Tabuena, NDV Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri sa Diyós p. 66 & Purihi’t Pasalamatan p. 65
1031 Sa Hapág ng Hapunan Lui Morano, Manuel V. Francisco SJ Manuel V. Francisco SJ Tinapay ng Buhay 1
1337 Sa Iyong Mga Yapak Jose Cerino, Jr. ; Isinaayos ni Samuel V. Guerrero AILM; Asian Institute for Liturgy and Music
1339 Sa Pangalan ni Hesús ay Maninikluhod ang Lahát Eduardo G. Parungao . . .
1340 Sa Piging ng Panginoón Bienvenida Tabuena, NDV Eduardo P. Hontiveros SJ Mga Awiting Pansamba ; p. 44
1341 Sa Piling Mo Silvino L. Borres Jr. SJ Nemesio S. Que SJ Alay Kapwa: Huwag Limutin
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1342 Saan Kami Tutungo Fernando L. Macalinao SJ Eduardo P. Hontiveros SJ Mga Awiting Pansamba p. 109, Magsiawit sa Panginoón p. 89-91, Purihi’t Pasalamatan
1243 Salita ng Diyós, Ang; Juan 13: 34 Ang Salita ng Diyós; Juan 13: 34 Norberto M. Habos . . .
1241 Salita ng Diyós; Juan 13: 34, Ang Ang Salita ng Diyós; Juan 13: 34 Nicolas M. Sengson, SVD Pagkabuhay
1171 Salmo 027 (Magnaye) . . . Rey Magnaye ICONS Unang Alay
1152 Salmo 051: Paghingî ng Kapatawarán Salmo 51, Magandáng Balità Biblia Victor Eclar Romero Magsimba Hymnal
1344 Si Kristo’y Buhay Emma Panizales, SCMM Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri’t Pasasalamat p. 88
1345 Sinong Makapaghihiwalay Batay sa Roma 8: 31–39 Ma. Anunciata Sta. Ana, SPC Organists, Guitarists & Singers
1346 Sugat ni Kristo . . .
1347 Sumasamba, Sumasamo Andrei Dionisio Asian Institute for Liturgy and Music
1348 Sumasamo Kami Sa ’Yo Lorenzo A. Judan Lorenzo A. Judan Papuri sa Diyós, p. 48
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1007 'Taas ang Krus (Lift High the Cross) Victor Eclar Romero Sydney H. Nicholson Magsimba Hymnal
1006 Tanda ng Kaharian ng Diyos Lui Morano at Manuel V. Francisco SJ Manuel V. Francisco SJ Tinapay ng Buhay 1
1349 Tanggapin Ninyó Batay sa 1 Corinto 11: 24-26 & Mateo 8 :8 Nemesio S. Que SJ Papuri’t Pasasalamat p. 76 & O Bayan ng Diyós p. 82
1228 Tawag N’ya, Ang Tim Ofrasio SJ Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri’t Pasasalamat; p. 28-29
1229 Tawag ng Panahon, Ang Rolando S. Tinio Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri Sa Diyós ; p. 17
1350 Tayo’y Dapat Magpuri Galacia 6: 14 Norberto M. Habos . . .
1351 Tinapay ng Buhay Silvino L. Borres Jr. SJ & Getty Atienza Manuel V. Francisco SJ Tinapay ng Buhay; (Volume 1) p. 2
1352 Tinapay ng Buhay Salin ng of Gift of Finest Wheat ni Omer Westendorf; Isinalin ni Gregorio Salvatus Robert Kreutz . . .
1353 Tinatanggap Kang Tinatanggap Ko Raymund C. Marcaida Raymund C. Marcaida Fifth Gospel ; Misa Collection ; Songbook 3
1354 Tingin ang Tao sa Krus Albert E. Alejo SJ Eduardo P. Hontiveros SJ Papuri’t Pasasalamat p. 104
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
1355 Tubig ng Buhay Salin ng Water of Life ni David Haas Lionel Valdellon Tinapay ng Buhay 2
1356 Ubi Caritas Jacques Berthier Taize
1358 Umakyat sa Kalangitan Ferdinand M. Bautista Ferdinand M. Bautista . . .
1359 Veni Sancte Spiritus (Taize) Jacques Berthier Taize
ID Pamagát Titik ni(ná) Tugtugin ni(ná) Katipunan
134 Awitin


Tuloy po kayo,
Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano Capampangan Pangasinan


HUNYO 2018
17, 11 Linggó sa Karaniwang Panahón
24, Pagsilang ni San Juan Bautista
HULYO 2018
1, 13 Linggó sa Karaniwang Panahón
8, 14 Linggó sa Karaniwang Panahón
15, 15 Linggó sa Karaniwang Panahón


right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2006-2017 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.81.158.195